Regional Consultation on Enquiry Draft 2 – Review of MC&I(Forest Plantations)

REGIONAL CONSULTATION ON ENQUIRY DRAFT 2

REVIEW OF THE MALAYSIAN CRITERIA AND INDICATORS FOR FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION (FOREST PLANTATIONS) [MC&I(FOREST PLANTATIONS)]

 

Enquiry Draft 1 from the Review of MC&I(Forest Plantations) was subjected to the Second Public Comment period from 1 – 31 December 2013. The comments received were deliberated by the Second Meeting of the Standards Review Committee (SRC) held on 12 – 13 February 2014, resulting in the formulation of the Enquiry Draft 2, which will be subjected to further consultation at the three regions as follows:  

 

Sarawak

Sabah

Peninsular Malaysia

Date :   8 April 2014
Time :   8.30 a.m. – 5.00 p.m.
Venue : Harbour View Hotel
            Lorong Temple
            93100 Kuching

 

Attendance Reply Form – Sarawak

Date :   10 April 2014
Time :   8.30 a.m. – 5.00 p.m.
Venue : Tang Dynasty Hotel             1-1, Lorong Plaza
            Wawasan,
            Coastal Highway
            88000 Kota Kinabalu

Attendance Reply Form – Sabah

Date :   15 April 2014
Time :   8.30 a.m. – 5.00 p.m.
Venue : Corus Hotel
            Jalan Ampang,
            50450 Kuala Lumpur

 

Attendance Reply Form – Peninsular Malaysia

 

All relevant and interested stakeholders at the respective region are invited to participate in the above consultation which aims to solicit further feedback and comments on Enquiry Draft 2.

Please complete and return to the Secretariat (Fax: 03-2161 2293 or E-mail: melvin@mtcc.com.my) the attendance reply form that corresponds to the respective regions, for confirmation of attendance latest by 28 March 2014. Limited financial assistance will be provided to cover the costs of transportation and accommodation for outstation participants representing smaller and disadvantaged NGOs in the respective regions. Please contact the Secretariat should such assistance is needed.

 


 

PERUNDINGAN PERINGKAT SERANTAU KE ATAS DERAF PERTANYAAN 2

SEMAKAN SEMULA KRITERIA DAN PETUNJUK MALAYSIA BAGI PENSIJILAN PENGURUSAN HUTAN (LADANG HUTAN) [MC&I(LADANG HUTAN)]

 

Deraf Pertanyaan 1 dari Semakan Semula MC&I(Ladang Hutan) telah dikemukakan untuk Komen Umum Kedua yang berlangsung dari 1 – 31 Disember 2013. Komen yang diterima telah dipertimbang oleh Jawatankuasa Penyemakan Semula Standard (SRC) pada Mesyuarat Kedua SRC yang diadakan dari 12 – 13 Februari 2014. Hasil dari mesyuarat tersebut iaitu Deraf Pertanyaan 2 kini dikemukakan untuk mendapat maklum balas selanjutnya melalui Rundingan Peringkat Serantau yang akan diadakan seperti berikut:

 

Sarawak

Sabah

Semenanjung Malaysia

Tarikh :   8 April 2014
Masa :    8.30 a.m. – 5.00 p.m.
Tempat : Harbour View Hotel
              Lorong Temple
              93100 Kuching

 

Borang Jawapan Kehadiran – Sarawak

Tarikh :   10 April 2014
Masa :    8.30 a.m. – 5.00 p.m.
Tempat : Tang Dynasty Hotel                     1-1, Lorong Plaza
              Wawasan,
              Coastal Highway
              88000 Kota Kinabalu

Borang Jawapan Kehadiran – Sabah

Tarikh :   15 April 2014
Masa :    8.30 a.m. – 5.00 p.m.
Tempat : Corus Hotel
              Jalan Ampang,
              50450 Kuala Lumpur

 

Borang Jawapan Kehadiran – Semenanjung Malaysia

 

Semua pihak berkepentingan yang berkaitan dan berminat adalah dipelawa untuk mengambil bahagian dalam rundingan di atas yang bertujuan untuk mendapatkan maklum balas dan komen lanjut mengenai Deraf Pertanyaan 2.

Sila lengkapkan dan kembalikan kepada Sekretariat (Fax: 03-2161 2293 atau E-mel: melvin@mtcc.com.my borang kehadiran bagi kawasan yang berkenaan untuk pengesahan kehadiran, selewat-lewatnya pada 28 Mac 2014. Bantuan kewangan yang terhad disediakan bagi menampung kos pengangkutan dan penginapan bagi wakil daripada NGO yang memerlukan bantuan kewangan bagi kawasan masing-masing untuk menghadiri rundingan tersebut. Sila hubungi Sekretariat sekiranya bantuan tersebut diperlukan.